Dziś jest r.

baner


STYPENDIA SZKOLNE Drukuj Email

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2017/2018 należy składać do 15.09.2017 r. w siedzibie MOPS, ul. Sportowa 7, 97-320 Wolbórz,  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pok.  nr 3, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30  do 15:30.

Informacja tel. 44 616 44 78


Komu przysługuje pomoc?

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wolbórz, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom
  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznawane są:

 • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
 • na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
 • z urzędu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł. w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł.   
(§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.  z 2015 r., poz. 1058)).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski należy składać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7, Sekcja Świadczeń Rodzinnych,  pok.  nr 3, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30  do 15:30. Informacja tel. 44 616 44 78. W przypadku złożenia wniosku w placówce oświatowej, placówka ta ma obowiązek niezwłocznego przekazania wniosku do rozpatrzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolborzu.

Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązane niezwłocznie powiadomić tutejszy Ośrodek o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

1) brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców/opiekunów prawnych.
2) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.
3) pożar
4) klęska żywiołowa.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wolborzu. W przypadku złożenia wniosku w placówce oświatowej, placówka ta przekazuje niezwłocznie wniosek  Miejskiemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolborzu do rozpatrzenia.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia sprawy
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
ul Słowackiego 19, za pośrednictwem MOPS-u, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12. marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.).
4. Uchwała nr XXVIII/167/2005 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30. marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
5. Uchwała nr XLII/285/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30. czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.